De afgelopen 20 jaar heb ik met tussenpozen gewerkt aan een boek over de geschiedenis van mijn geboortedorp, waarvan een proefversie is afgedrukt.

Voorblad boek over de geschiedenis van Stad aan ‘t Haringvliet van 1359 tot 1966

Het boek is een bundeling van informatie over het dorp, die verspreid in talrijke boeken en geschriften aanwezig was en die ik heb aangevuld met gegevens uit eigen historisch en genealogisch onderzoek.

De inhoud van het boek omvat vier hoofdonderwerpen te weten: ‘land en dorp’, ‘het bestuur’, ‘de bevolking’, en ‘de economie’. Het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp komt ruim aan bod met o.a. de beschrijving van voorzieningen, bouwwerken, boerderijen, hofjes en stormvloeden. Hierin worden de oudste straten beschreven met de bewoners vanaf 1900. Het hoofdstuk bevolking beschrijft medische en sociale zorg, onderwijs, dorpsleven, gezinsleven, verenigingen, religie en oorlog. Het hoofdstuk economie beschrijft alle vormen van bedrijvigheid en vervoer.
Het boek bevat 5 annexen en 34 bijlagen met detailinformatie over pachtcontracten, bewoners van straten, de ambachtsheren en vrouwen, brieven van de Schout aan de ambachtsheer etc.

Een samenhangend beeld over zo’n lange periode scheppen is een illusie vanwege de beschikbaarheid van informatie over een klein dorp. Het is een soort naslagwerk geworden, waarin fragmenten worden beschreven. Voor velen zal het niet prettig lezen vanwege het ontbreken van een verhaallijn. Het biedt anderzijds een grote hoeveelheid gedetailleerde informatie over het dorp en over de mensen, die er hebben gewoond. Er zijn tientallen foto’s van zwager Jan Maliepaard Dz. in opgenomen en er komen heel veel personen met hun stamboominformatie in voor. De huidige omvang van de aangepaste versie, waaraan ik nog werk, is 560 pagina’s A4 groot.

Dit is een boek voor wie oprecht geïnteresseerd is in de details van de historie van het dorp. Afhankelijk van de uitvoering en de oplage zal de prijs voor een exemplaar naar schatting op 50 tot 60 euro uitkomen. Er is nog niet besloten het boek voor een breder publiek te laten drukken. Mocht u te zijner tijd een exemplaar willen kopen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de website, bij mijn zwager Jan Maliepaard en bij mij onder tel. 0644412559. De oplage zal bepaald worden op basis van de getoonde interesse.

Zie ook het artikel op Eilanden-Nieuws.